ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Sales desk for questions from prospective and current clients regarding future services. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 Billing

Billing department for inquries regarding invoices, charges, and payments for current clients. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 Abuse

Abuse department for reporting issues such as attacks, port scanning or spam originating from the Mean Servers network. Hours of operation are 24/7

 Legal / Law Enforcement

Legal department for law enforcement and justice system inquries. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT

 DMCA

Special department for serving Digital Millennium Copyright Act (DMCA) notices to Mean Servers. Hours of operation are Mon-Fri 08:00 to 17:00 MDT